Zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat


SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., IČO 60193018, se sídlem Ostrovní 126 /30, 110 00 Praha 1, dbá na ochranu osobních údajů. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám s Vaším souhlasem poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a že máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, případně jejich opravu či výmaz. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adresu společnosti: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., Ostrovní 126/30, 110 00, Praha 1.


Zabezpečení Vašich osobních dat


SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na rizikovost jejich šíření. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon nebo v případě ochrany našich právních zájmů.


Právo na informace


Vaším právem je požádat SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., o informace, které osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž bychom Vás však předem informovali. Pokud budete požadovat informace, které údaje o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, jíž tyto informace náleží. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. Naším právem pak je zamítnout požadavky na informace, jež jsou bezdůvodné či se nepřiměřeně opakují, případně jejichž získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, když nás o těchto změnách budete informovat, abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že údaje, které o Vás evidujeme, již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.


Námitky


Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku na naši adresu a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Vaším právem také je obrátit se s námitkou o neoprávněném zpracovávaní osobních údajů na příslušný dozorový Úřad na ochranu osobních údajů na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


Právo na výmaz


Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například e-mailová adresa v rámci zasílaného obchodního sdělení či novinek), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na údaje zpracované v rámci povinnosti plnění smluv, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tato data i ze záložních systémů, nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování. Kam se můžete obrátit s dotazy. Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na e-mail spn@spn.cz nebo na adresu SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., Ostrovní 30, 110 00, Praha 1.


Webové stránky – soubory protokolů


Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

Vaše IP Adresa

Otevíraná stránka našeho webu

Kód odpovědi http

Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme maximálně po dobu 1 roku a pouze pro účely naší právní ochrany a oprávněných zájmů.


Soubory cookies


Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookies do Vašeho zařízení. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, ani je nijak nezpracováváme. Soubory cookies neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost.

 


Analýza a statistiky


Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů.


Zasílání novinek na e-mail


V případě, že máte zájem od SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím e-mailu, který nám sdělíte, a souhlasíte s takovým využíváním Vaší e-mailové adresy, budeme tento e-mail zpracovávat výhradně k těmto účelům. SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., nepředává takto získanou e-mailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu
rozhodnete, že od SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., již nechcete dostávat e-maily pro tento účel, můžete svůj souhlas odvolat na výše uvedené e-mailové adrese nebo písemně na adrese společnosti.


Zpracování osobních údajů


SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., bude v tomto dokumentu zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů:

Kontaktní formulář a poptávkový formulář na www.naseucebnice.cz

V případě, že nás chcete kontaktovat na www.naseucebnice.cz, potřebujeme v rámci nabízených služeb ke zpracování Vašich osobních údajů souhlas. Tyto údaje předáváme zpracovateli našeho IT systému. Tento souhlas můžete kdykoli v budoucnu odvolat.

Objednávka prostřednictvím e-shopu na www.naseucebnice.cz

V případě, že učiníte objednávku prostřednictvím e-shopu na www.naseucebnice.cz, jehož provozovatelem je SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., budeme kromě jiných údajů zpracovávat také Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro kontakt ze strany technické podpory k produktu. Tyto údaje jsou předávány dalším subjektům, zpracovateli našeho IT systému a přepravcům pro doručení Vaší objednávky.